Con mắt của tương lai

Trong lá thư anh hỏi tôi về những tranh luận về sự đổi mới lâu nay trong đời sống văn học Việt Nam. Tôi nói với anh ấy rằng, hầu hết các nhà văn đều luôn tâm niệm rằng mình sẽ phải tìm một cách thể hiện khác trong một tác phẩm viết hôm nay so với tác phẩm mà chính nhà văn ấy viết hôm qua hoặc trước đó.