Bông Gáo vàng

Cây Bông Gáo còn có tên là Thiên Ngân, là loại cây gỗ thường xanh thuộc họ với cây cà phê.