Đọc sai tên nước ngoài có coi là lỗi?

Chưa một người nước ngoài nào (mà tôi từng tiếp xúc) gọi đúng tên tôi cả!