Hà Nội triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển làng nghề nông thôn

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, TP. Hà Nội sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và Thành phố về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển bền vững gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề.