Kiên Giang: Tạo thuận lợi trong lưu thông, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Trong thời gian qua, việc kiểm soát lưu thông phương tiện, người tham gia các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, lưu thông hàng hóa ở từng nơi, từng lúc chưa thống nhất gây khó khăn cho sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh.