Tuyên Quang: Sự chuyển mình của Nhân Lý (Chiêm Hóa) qua xây dựng nông thôn mới

Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã có cách làm sáng tạo, đoàn kết các dân tộc, huy động được các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước cải thiện đời sống nhân dân.