Kiên Giang: Tháo gỡ tăng trưởng âm

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, kết quả kinh tế xã hội của tỉnh Kiên giang 9 tháng năm 2021 tăng trưởng - 3,18%, trong đó khu vực 1: 1,47%; khu vực 2: - 6,74%; khu vực 3: - 6,35%.