Cụ Nguyễn Văn Thanh

Hôm nay 23-6-2022 tôi về thăm ông, đúng ra tôi phải chào ông bằng cụ, vì năm nay ông đã 87 tuổi. Ông hơn tôi một giáp lại tham gia Thường vụ Huyện ủy cùng một khoá, chơi với nhau 40 năm nay, phục nhau ở phong cách và lối sống.