Phú Thọ gìn giữ, phát huy, lan tỏa hát Xoan

Phú Thọ có bốn phường Xoan gốc là An Thái xã Phượng Lâu, Kim Đới, Phù Đức, Thét.