Tản mạn về ấm Tử Sa

  Có những người sành uống trà thửa riêng cho mình một bộ ấm Tử Sa. Ấm Tử Sa làm bằng đất đặc biệt chỉ có của vùng Nghi Hưng bên Trung Quốc.