Bủng người tươi đách

Đây là một câu tục ngữ nói về kinh nghiệm đánh giá ai đó, cụ thể là một phụ nữ, qua một biểu hiện ngoại hình.