Số hóa văn hóa nghệ thuật – Bài học từ thế giới

Là xu hướng chung trên toàn cầu và ít nhiều đã có những thành tựu ở nhiều quốc gia trên thế giới, số hóa không chỉ là câu chuyện của riêng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.