Khánh Hòa: Nếp sống văn hóa thời Covid-19

Việc chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 đang dần được người dân tự giác thực hiện. Các sinh hoạt, sự kiện quan trọng trong mỗi gia đình như việc cưới, việc tang cũng giản tiện hơn.