Cái lí của “thăm quan”

Việc nhầm lẫn cách sử dụng từ “tham quan” (thành “thăm quan”) đã được nhiều người tham gia bàn luận (về cách sử dụng sai, không hợp lí).