Trâu đeo mõ, chó leo thang

Câu tục ngữ trên đọc đầy đủ phải là: "Trâu đeo mõ, chó leo thang, gà chạy vũ trang, lợn đào công sự".