Nghĩ về sinh tồn

Trong lúc này, điều cần nhất chính là nâng cao hiểu biết về dịch bệnh như: hiểu được nguy cơ lây nhiễm, lường trước nguồn lây nhiễm, thực hiện 5K là như thế nào, cách bảo vệ bản thân và gia đình lúc này bằng các biện pháp hỗ trợ và tăng cường sức khỏe.