Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền cảm hứng, lan tỏa 

Ngày này cách nay 75 năm (11/6/1948 – 11/6/2023), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt. Hưởng ứng Lời kêu gọi thiêng liêng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dấy lên phong trào toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi...