Khoe hột xoàn

Lúa có cảm tưởng một số người mình rất thích khoe và kèn cựa nhau? (Nếu lúa sai, kính xin chỉ giáo thêm).