Phú Thọ: Lâm Thao chỉ đạo các cơ sở giáo dục thu, chi công khai, minh bạch

Huyện Lâm Thao (Phú Thọ) chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn triển khai các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tế địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.