Hà Giang: Xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Sáng 28/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2023 tổng kết những thành tựu cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong thời gian qua, định hướng, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người tỉnh Hà Giang trong thời kỳ mới.

quang-canh-min-1698474103.jpg
Quang cảnh Hội nghị Văn hóa Hà Giang 2023

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Giang, người có uy tín, nghệ nhân dân gian tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

ngtrongnghia-min-1698474149.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (ảnh trên) phát biểu nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới ở cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh, là vùng đất giàu lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng. Hòa mình cùng với dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Hà Giang đã kiến tạo, hội tụ kho tàng văn hóa đồ sộ, phong phú, độc đáo và chứa đựng tinh thần nhân văn sâu sắc.

Sau khi chúc mừng, biểu dương những cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang, nhất là lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp, đồng chí đã nêu rõ một số nhiệm vụ lớn mà tỉnh Hà Giang cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt: Trước hết phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa, đồng thời, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng, phát triển văn hóa; gắn kết chặt chẽ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung triển khai các hệ giá trị về quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Phát huy vai trò của gia đình, trường học, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa. Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa hiện đại, phù hợp với văn hóa của từng địa phương, dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp của 19 dân tộc; huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh Hà Giang, đặc biệt là các nét văn hóa truyền thống độc đáo, riêng có ở Hà Giang.

thao-luan-1698474221.jpg
Các đại biểu chủ trì Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa Hà Giang như: Định vị văn hóa Hà Giang trong nền văn hóa Việt Nam; Thực hiện 8 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang trong sự nghiệp xây dựng văn hóa; phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Giang vì mục tiêu giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; bảo tồn di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững và hội nhập quốc tế; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn văn hóa dân tộc Mông; vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian trong bảo tồn văn hóa truyền thống; truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ...

Lê Hoàn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/ha-giang-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-a21460.html