Bắc Giang hỗ trợ đầu tư đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp

UBND tỉnh Bắc Giang vừa Quyết định quy định điều kiện cụ thể hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các HTX, liên hiệp HTX (sau đây gọi chung là HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quyết định này. 

vuon-che-xa-xuan-luong-huyen-yen-the-tinh-bac-giang-anh-dan-viet-1704806309.jpg
Vườn chè xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (ảnh Dân Việt)

Các điều kiện cụ thể hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm bao gồm HTX hoạt động theo quy định của Luật HTX hiện hành, có tối thiểu 10 thành viên. HTX có đơn đề nghị và được chính quyền địa phương nơi HTX tổ chức sản xuất, kinh doanh đề xuất hỗ trợ. Đối với công trình có yêu cầu vốn đối ứng, HTX phải cam kết đối ứng để thực hiện dự án. HTX chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm của HTX nông nghiệp phải đảm bảo vị trí, địa điểm, nội dung, quy mô đề nghị hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng của HTX phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch về đất đai và các quy hoạch khác có liên quan. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp pháp và đất để xây dựng công trình đúng mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Đối với hỗ trợ công trình Nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị trong thời gian 3 năm gần nhất với thời điểm hỗ trợ hoặc 1 năm trở lên đối với HTX mới thành lập, HTX phải có ít nhất 1 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu là 1.000 triệu đồng/năm (riêng các HTX hoạt động trên địa bàn xã khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định phải đạt doanh thu tối thiểu là 500 triệu đồng/năm).

Đối với hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp; công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản, diện tích đất sản xuất do HTX nông nghiệp đảm nhận cấp nước, tưới hoặc tiêu tối thiểu 2 ha đối với địa bàn các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định và tối thiểu 5 ha đối với các địa bàn còn lại. Riêng đối với đường lâm nghiệp nội vùng phải có diện tích tối thiểu là 10 ha.

Trường hợp có nhiều HTX đáp ứng các điều kiện quy định trên thì thứ tự ưu tiên được lựa chọn dựa trên HTX có số lượng thành viên lớn, sản xuất theo cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị hoặc HTX hoạt động trên các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Pv

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/bac-giang-ho-tro-dau-tu-doi-voi-hop-tac-xa-lien-hiep-hop-tac-xa-nong-nghiep-a22729.html