Từ khóa "Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố" :