Tổng giám đốc của công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch - Vận tải Vũ Linh