Từ khóa "Viện Quản trị Sáng tạo (IIM) và Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Trưng Vương nỗ lực đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên" :