Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon chính thức công bố tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc về vấn đề này từ tháng 6/2012. Ngày này được tổ chức vào 20/3 hàng năm nhằm tôn vinh giá trị của hạnh phúc và nhu cầu của con người trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc và sự thịnh vượng.

hanh-phuc-2-1663684023.jpg
 

Ngày quc tế Hnh phúc ly cm hng t văn kin "Hnh phúc và s thnh vượng: Nguyên tc và thc hành" được chính ph Bhutan tài tr và công b vào năm 2011. Văn kin này phn ánh triết lý ca Bhutan, mà hnh phúc được coi là mc tiêu chính trong cuc sng và s phát trin ca con người, thay vì GDP hay tăng trưởng kinh tế.

Ngày quc tế hnh phúc đóng vai trò quan trng trong vic nâng cao ý thc v tm quan trng ca hnh phúc trong cuc sng ca mi người và khuyến khích các quan chc quc gia và cng đng toàn cu tp trung vào vic xây dng mt thế gii hnh phúc hơn.

Ngày quc tế Hnh phúc được t chc trên khp thế gii vi nhiu hot đng khác nhau, t các s kin và bui din thuyết đến các hot đng thc tế như tình nguyn và h tr cng đng. Nhiu t chc phi chính ph và t chc xã hi cùng nhau to ra các chiến dch đ nâng cao nhn thc v hnh phúc và tm quan trng ca nó trong cuc sng ca mi người.

Vi thế gii ngày càng phc tp và căng thng, Ngày Quc tế Hnh phúc nhc nh chúng ta rng hnh phúc không ch là mong mun cá nhân mà còn là mt mc tiêu xã hi quan trng, và chúng ta cn tp trung vào vic xây dng mt thế gii hnh phúc hơn cho tt c mi người.

Ti Vit Nam, ngày Quc tế Hnh phúc cũng được t chc vi nhiu hot đng khác nhau. Các t chc xã hi thường s dng ngày này đ tăng cường nhn thc ca cng đng v tm quan trng ca hnh phúc trong cuc sng và cũng đ thúc đy các hot đng và chính sách h tr tăng cường hnh phúc ca người dân.

Các t chc phi chính ph, các nhóm tình nguyn và các trường hc đã t chc nhiu hot đng ti các đa phương trên toàn quc. Deadline, at TP. H Chí Minh, Hi LHTN đã t chc Ngày hi hnh phúc đy sc màu vi các hot đng tư vn tâm lý, yoga, các trò chơi vui nhn và cuc thi ngh thut. Ti Hà Ni, các t chc xã hi như Trung tâm Nghiên cu và Trung tâm H tr Phát trin Cng đng (Trung tâm R&D) đã t chc các bui hc và tho lun v hnh phúc và phát trin bn vng.

Tuy nhiên, Vit Nam vn đi mt vi thách thc v hnh phúc, đc bit là trong bi cnh đi dch Covid-19. Mt s người dân vn phi đi mt vi nghèo đói và khó khăn trong cuc sng. Vì vy, vic tăng cường nhn thc v tm quan trng ca hnh phúc và thúc đy các hot đng nhân đo vn còn rt cn thiết.

Ngành Hnh phúc Quc tế là mt lĩnh vc tương đi mi trong các chính sách công cng ca các quc gia trên thế gii. Tuy nhiên, vi s gia tăng ca nhng xung đt và cuc chiến tranh thế gii, nhiu quc gia đã bt đu nhn thc được tm quan trng ca vic đu tư vào hnh phúc và tránh xa s bt hòa trong xã hi.

Đ đt được mt xã hi hnh phúc, các t chc và cá nhân có th cùng hành đng vi mc tiêu nâng cao nhn thc và tăng cường hnh phúc cho mi người. Đây là hướng đi quan trng trong tương lai, đc bit là trong bi cnh thế gii đang đi mt vi nhiu th thách. Chính ph và các t chc xã hi có th hp tác vi nhau đ tăng cường hnh phúc cho mi người thông qua vic to ra các chính sách và các hot đng nhân đo. Ngoài ra, mi người trong chúng ta cũng có th đóng góp vào vic nâng cao hnh phúc bng cách đi x vi nhng người khác vi lòng tt, s t tế và s đng cm. Chúng ta có th bt đu bng cách đi x tt hơn vi nhng người xung quanh, giúp đ nhng người cn giúp đ và chia s nim vui cùng vi nhng người thân yêu. Bng cách to ra nhng cng đng xã hi hòa đng, t tế và đy lòng tin, chúng ta có th to ra mt xã hi hnh phúc hơn cho mi người.

Ngoài ra, đóng góp vào vic xây dng nhng cng đng hòa bình và hài hòa cũng là mt phn quan trng ca ngày hnh phúc quc tế. Vic to ra môi trường thun li cho s liên kết và hòa gii trong xã hi có th giúp gim thiu nhng mâu thun và xung đt, đóng góp vào vic xây dng mt cuc sng hnh phúc và bình yên cho mi người.

Chúc Sơn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-thang-3-hang-nam-a18063.html