Hà Nội: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

Ngày 14/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, đang tập trung triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

k2-17055633998121721377111-1710542498.jpg

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 

Theo đó, về cơ chế hỗ trợ đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố, căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; trong thời gian, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp số lượng và danh sách các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trong thời gian 36 tháng với tổng số hộ đăng ký hỗ trợ bò sinh sản là 572 hộ trên địa bàn 12 huyện, thị xã (Ba Vì, Chương Mỹ, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây). 

Trên cơ sở danh sách các hộ đăng ký tham gia dự án, các doanh nghiệp, hợp tác xã; nhóm cộng đồng, tổ hợp tác; tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố nghiên cứu các điều kiện hỗ trợ, cơ chế, trách nhiệm chủ trì liên kết và các bên có liên quan đăng ký tham gia các dự án theo 1 trong 2 hình thức hỗ trợ (hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng). Điều kiện, cơ chế hỗ trợ thực hiện theo quy định tại phần III Phụ lục 07 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.

Đối tượng hỗ trợ gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong thời gian 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên địa bàn thành phố hiện đang sản xuất nông nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện hỗ trợ; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ gia đình, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan.

Về cơ chế hỗ trợ đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2023, giai đoạn I (2021-2025), căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp số lượng và danh sách các hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số hộ đăng ký hỗ trợ là 125/423 hộ trên địa bàn 11 xã của 04 huyện. Trong đó có 56 hộ đăng ký mô hình chăn nuôi bò sinh sản; 15 hộ tham gia mô hình chăn nuôi trâu sinh sản; 24 hộ tham gia mô hình nuôi lợn sinh sản; 2 hộ tham gia mô hình lợn thương phẩm; 17 hộ tham gia mô hình chăn nuôi gà thương phẩm; 17 hộ tham gia mô hình chăn nuôi dê.

Trên cơ sở danh sách các hộ đăng ký tham gia dự án, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn Thành phố nghiên cứu các điều kiện hỗ trợ, cơ chế, trách nhiệm chủ trì liên kết đăng ký tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Điều kiện, nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điểm 1 Phần II Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.

Đối tượng hỗ trợ gồmHộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ; doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu đăng ký tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo các hình thức hỗ trợ Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thực hiện theo Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND và Phụ lục 07 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND đăng ký trước ngày 20/4/0204, Văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn- Số 73 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) để rà soát, tổng hợp và hướng dẫn triển khai theo quy định.

Xem toàn nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội tại đây

Xem toàn nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội tại đây

 

QT

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ha-noi-ho-tro-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep-cho-dong-bao-dan-toc-va-ho-ngheo-can-ngheo-va-ho-moi-thoat-ngheo-a23769.html