Ra mắt Chuyên trang Hội nhập của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Ngày 30/7/2021, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động xuất bản báo chí điện tử số 63/GP - CBC cho Chuyên trang Hội nhập của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn.

1. Mục đích ý nghĩa:

Từ Đại hội IX của Đảng đến nay, quan điểm của Đảng về “toàn cầu hóa” và “hội nhập quốc tế” ngày càng đầy đủ và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Từ nhận thức về “quốc tế hóa” đã phát triển thành nhận thức về “toàn cầu hóa kinh tế” và đi đến nhận thức về “toàn cầu hóa”. Trên cơ sở thực tiễn về “toàn cầu hóa”, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực”, “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác” và ngày nay là chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”, “nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế”, “đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác”. Trong đó, Hội nhập về Văn hóa được xác định là rất quan trọng trong tiến trình xây dựng Văn hóa nền tảng tinh thần của dân tộc. Đồng thời, Hội nhập cũng là động lực cho sự phát triển.

gd1231-1627895270.jpg
Giao diện trang chủ Chuyên trang https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/

Thông tin trên chuyên trang Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ sẽ góp phần làm rõ một số luận điểm có liên quan:Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế giúp văn hóa Việt Nam có được cơ hội quảng bá rộng rãi trên thế giới; Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số tạo ra những thuận lợi cho sự phát triển văn hóa Việt Nam, giúp chúng ta khai thác tiềm năng kinh tế của văn hóa trên môi trường số; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang tạo ra sự tích cực xã hội và tích cực văn hóa cho người dân, là cơ hội thúc đẩy tinh thần tự quản, năng lực làm chủ của nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động và sáng tạo văn hóa; Chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực, toàn diện của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho văn hóa Việt Nam hội nhập và phát triển...

Vì thế, những thông tin về Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ dưới góc nhìn chuyên sâu về Văn hóa và Phát triển là cấp thiết không chỉ với các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn trở nên vô cùng cần thiết trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng giúp cho nhân dân trong nước hiểu rõ những cơ hội và thách thức trong hội nhập. Đồng thời cũng giúp cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối ngoại giao và Hội nhập quốc tế: “Việt Nam muốn là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới”.

2. Tôn chỉ mục đích: Phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin, giới thiệu những bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Văn hóa gắn với phát triển xã hội phù hợp với Giấy phép hoạt động báo chí số 247/GP - BTTTT ngày 07/05/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, chuyên trang Hội nhập còn thực hiện các chức năng nhiệm vụ của một cơ quan báo chí (đã được quy định tại Luật Báo chí năm 2016) phù hợp với nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển. Cụ thể như sau: Theo Điều 4 Luật Báo chí số 103/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 thì chức năng nhiệm vụ của báo chí là: Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân; Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

3. Các chuyên mục chính: Ngoài các thông tin tiện ích, quảng cáo, các dịch vụ có thu phí từ cá nhân tổ chức theo quy định của pháp luật và đưa tin về các hoạt động sự kiện, tuyên truyền phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chuyên trang Hội nhập sẽ tập trung đưa tin chuyên sâu về các lĩnh vực và các mặt hoạt động cụ thể như sau:

- Toàn cảnh Hội nhập: Đăng tải bài viết về các hoạt động của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển. thông tin, giới thiệu những bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Văn hóa gắn với phát triển xã hội.

- Dòng chảy Văn hóa: Thông tin đăng tải những bài viết, bài phân tích chuyên sâu về các phạm trù nghiên cứu lý luận và các hoạt động thực tiễn về Hội nhập trong lĩnh vực văn hóa gắn với phát triển xã hội…

- Kết nối xanh: Phân tích, trao đổi kinh nghiệm, thông tin chuyên sâu về thực tại và xu hướng phát triển của tiến trình Hội nhập quốc tế và những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới văn hóa dân tộc, sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội. Quảng bá những nét đẹp về Việt Nam – Đất Nước – Con người trong dòng chảy văn hóa và sự phát triển của nhân loại.

- Đồng hành Việt: Chia sẻ những thông tin bài viết thể hiện quan điểm góc nhìn đúng đắn về Hội nhập quốc tế gắn dưới góc nhìn văn hóa và phát triển bền vững theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước.

- Bạn đọc và Tòa soạn: Thông tin trao đổi, giải đáp những thắc mắc của độc giả, bạn đọc, cán bộ hội viên và nhân dân các vấn đề về tri thức văn hóa, phát triển. Đồng thời kết nối, quảng bá những giá trị văn hóa hướng tới sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình Hội nhập Quốc tế.  

4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh 

5. Ban Biên tập và Hội đồng cố vấn:

Chuyên trang Hội nhập có thành phần Ban Biên tập và Hội đồng cố vấn gồm: Nhà báo, Tiến sĩ Phạm Việt Long, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển; PGS. TS Phạm Hùng Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển; Nhà báo, Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên, Trưởng Ban Chuyên đề kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu Hội nhập; Viện sĩ Đào Thế Anh; GS. TSKH Trần Duy Quý; TS Lê Thành Ý; Nhà báo Vũ Xuân Bân. Trong đó, Thạc sĩ, Nhà báo Vương Xuân Nguyên là Thường trực và Phụ trách Chuyên trang Hội nhập https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/.

6. Logo của Chuyên trang Hội nhập 

Logo của https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/

7. Phương châm hoạt động:

THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP - KẾT NỐI TIỀM NĂNG - GIA TĂNG GIÁ TRỊ - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

***

CHUYÊN TRANG HỘI NHẬP CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN 

Tổng Biên tập: TS. Phạm Việt Long

Phó Tổng Biên tập: Nhà báo Vũ Xuân Bân; PGS.TS Phạm Hùng Việt

Phụ trách chuyên trang: Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên

Giấy phép số: 63/GP- CBC cấp ngày 30/07/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông

VPGD: JA08, KBT Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Địa chỉ: Số 9 ngõ 26, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 024.3511.2850 - Hotline: 08.4646.0404.

Email: toasoan.hoinhap@gmail.com Website: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/

Ban Biên tập

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ra-mat-chuyen-trang-hoi-nhap-cua-tap-chi-dien-tu-van-hoa-va-phat-trien-a4847.html