Quy định về hoạt động nghiệp vụ của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Ngày 30/8/2021, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã ban hành Quy định về hoạt động nghiệp vụ của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, trong đó, xác định rõ những hành vi được làm, hành vi bị cấm, hành vi giới hạn và chế tài xử lý.

Theo đó, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã căn cứ vào: Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Quy định đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển; Giấp phép hoạt động báo chí số 247/GP – BTTTT ngày 07/05/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông để đưa ra những quy định rõ hơn về hoạt động tuân thủ các quy định về tác nghiệp báo chí và đạo đức nghề nghiệp trong nội bộ Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Cụ thể như sau:

Về những hành vi bị cấm

Quy định này nêu rõ, cấm tuyệt đối triển khai hoạt động tác nghiệp về phản ánh tiêu cực, hoạt động mặt trái và những sai phạm của cá nhân, tổ chức không thuộc tôn chỉ, mục đích và phạm vi của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, các nội dung đã được quy định tại Điều 9 của Luật Báo chí và Quy tắc ứng xử trên không gian mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các quy định khác có liên quan của Đảng và Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân;

b) Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

c) Gây chiến tranh tâm lý.

2. Đăng, phát thông tin có nội dung:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

3. Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

5. Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

6. Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

7. Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

10. In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính.

11. Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng.

12. Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

13. Đăng, phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí thông tin quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Điều này.

14. Các hành vi bị cấm trên mạng xã hội theo Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam:

- Vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng; các quy định về bảo mật dữ liệu, tài liệu; quy định về bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của công dân và các quy định khác của pháp luật.   

- Đăng tải, gỡ bài viết, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội vì mục đích tống tiền hoặc các mục đích không trong sáng khác.

- Đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận, chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trái với nội dung, quan điểm của tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi mình công tác.

- Bình luận, nhận xét, chia sẻ các thông tin có mục đích kích động, lôi kéo người khác phản ứng tiêu cực về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…có yếu tố phức tạp, nhạy cảm đang cần tạo cách nhìn, thái độ tích cực mang tính xây dựng của cộng đồng và sự đồng thuận xã hội.

- Sao chép, chia sẻ, phát tán tin, bài, tác phẩm, âm thanh, hình ảnh có được bằng những cách thức không hợp pháp, vi phạm bản quyền.

- Thông tin vụ việc chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ; gây tổn hại về thể chất, danh dự, nhân phẩm của công dân; tuyên truyền, kích động bạo lực, cổ súy lối sống đồi trụy, hủ tục mê tín dị đoan, các hành vi tiêu cực, phân biệt đối xử về giới, vùng miền, dân tộc, chủng tộc.

- Miêu tả thô thiển, phản cảm những hành động dâm ô, tội ác, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và đạo đức xã hội.

- Sử dụng logo, hình ảnh, thông tin dữ liệu của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam; sử dụng danh nghĩa Hội Nhà báo Việt Nam khi tham gia các diễn đàn, trang mạng xã hội khi chưa được phép.

15. Lợi dụng uy tín, hình ảnh, logo, con dấu, giấy giới thiệu và các giấy tờ khác của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, các Chuyên trang, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện vào mục đích vụ lợi cá nhân; Tự ý triển khai các hoạt động nhân danh cơ quan nhưng không báo cáo; Thâm nhập hệ thống CMS lấy dữ liệu hoặc thay đổi nội dung khi chưa được phép của Tổng Biên tập; Đánh cắp tài liệu, chia sẻ dữ liệu, công nghệ và những hồ sơ giấy tờ của Tạp chí có liên quan nhưng không thuộc thẩm quyền, chức trách được giao; Gây mất đoàn kết nội bộ.

Về những việc được làm

Theo đó, cán bộ, phóng viên, Biên tập viên và nhân viện thuộc Tạp chí, được hoạt động tác nghiệp báo chí trong khuôn khổ Tôn chỉ, mục đích và phạm vi đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí số 247/GP- BTTTT ngày 07/5/2021 của Bộ TT&TT và các giấy phép chuyên trang và các quy định khác cho phép hoạt động tác nghiệp báo chí của Đảng và Nhà nước. Cụ thể:
1. Thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về Văn hóa và Phát triển; Giới thiệu, đăng tải những kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và phát triển xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước…
2. Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
3. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;
4. Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.
5. Ngoài ra, khi sử dụng mạng xã hội và tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải đảm bảo: Sử dụng tài khoản mạng xã hội của cá nhân mình để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp, định hướng thông tin có ích cho xã hội và đất nước; Đăng tải bình luận, ý kiến nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền những thông tin sai sự thật bị phát tán trên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu, gây tổn hại đến lợi ích của cộng đồng, đất nước, uy tín của tổ chức, cá nhân; Phát hiện, khai thác có kiểm chứng, có chọn lọc thông tin về những vấn đề mới của xã hội để phục vụ tác nghiệp báo chí.
6. Không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; Có nhiều việc làm thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan; Xây dựng và củng cố tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan và quan hệ tốt với các cơ quan có liên quan, bạn đọc, đối tác.

quy-dinh-trang-cuoi-3-1635588975.jpg
Trang cuối của Quy chế

Những việc hạn chế

Đồng thời, văn bản này cũng đưa ra những hoạt động hạn chế tác nghiệp, hoạt động báo chí về các mảng đề tài sau (kể cả phù hợp với tôn chỉ mục đích): Phản ánh đánh giá, phân tích các hoạt động có liên quan về: Tôn giáo, Lịch sử, Ngoại giao, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Lãnh tụ, danh nhân văn hóa và các hoạt động nhạy cảm gây tranh cãi trái chiều. Những nội dung này, trước khi cần thiết triển khai bắt buộc phải xin ý kiến trực tiếp Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập phụ trách.  

Đặc biệt, để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của Quy định trên, ban lãnh đạo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển cũng đã quy định rõ những chế tài xử lý và khen thưởng cán bộ trong quá trình thực hiện, cụ thể:

1. Toàn bộ cán bộ, phóng viên, nhân viên, người lao động trong Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển (bao gồm cả các chuyên trang, các phòng ban nghiệp vụ) phải tuyệt đối chấp hành những quy định nói trên.

2. Nếu vi phạm tùy theo tính chất, mực độ và hậu quả sẽ bị xử lý nghiêm cụ thể như sau:

- Mọi hành vi sai phạm dù vô tình hay cố ý đều phải giải trình rõ: Nguyên nhân, Hành vi, Hậu quả, Biện pháp khắc phục, Nhận mức độ trách nhiệm kỷ luật tương ứng;

- Vi phạm một lần nhiều lỗi gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm có tổ chức, lôi kéo người khác cùng sai phạm, bao che cho sai phạm của người khác hay tái phạm nhiều lần, Ban lãnh đạo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển sẽ xem xét các mức độ: Thu hồi hoặc giới hạn nhiệm vụ đã được giao; Đình chỉ công tác; Cho thôi việc; Kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Giao Tổ giúp việc giám sát xử lý kỷ luật gồm 03 Đảng viên của Tạp chí: Nhà báo Vũ Xuân Bân, Phó Tổng Biên tập làm Tổ trưởng; Nhà báo Vương Xuân Nguyên, Trưởng ban Chuyên đề làm Tổ phó; Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng VP Trung du miền núi phía Bắc làm Ủy viên.

Quy định về hoạt động nghiệp vụ của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2021.

BAN BIÊN TẬP

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/quy-dinh-ve-hoat-dong-nghiep-vu-cua-tap-chi-dien-tu-van-hoa-va-phat-trien-a7861.html