Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ vừa ban hành "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống".