Đồng Nai: Long trọng tổ chức giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Là một danh tướng, Nguyễn Hữu Cảnh người đã có công lớn trong việc mở cõi phương Nam, và thiết lập bộ máy hành chính cho nước ta. Ngoài tài thao lược về binh quyền, ông cũng là người có tư tưởng thoáng đạt và mưu lược trong việc “di dân” khi đưa dân lưu tán xứ Ngũ Quảng gồm: Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Đức (Thừa Thiên - Huế ngày nay), Quảng Nam, Quảng Ngãi vào Trấn Biên lập nghiệp.