Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường – Từ góc nhìn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể

Sau đây là tham luận của tác giả Mai Văn Trung -Giám đốc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc “Vĩnh Tường – Từ góc nhìn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể” tổ chức ngày 22/08/2022, nhân kỷ niệm “ 200 năm Danh xưng Vĩnh Tường (1822-2022)”.