Văn hoá đọc nhìn từ nguyên lý sự thật

Văn hoá đọc là đọc có văn hoá. Bằng tư duy thật, tác giả làm sáng tỏ sự thật, hạn chế hiểu biết đọc văn hoá; đề xuất xây dựng phương pháp nguyên tắc đọc, văn hoá đọc đúng đắn.