Ecofarm - Thương hiệu Nông sản sinh thái nâng tầm giá trị Việt

Ecofarm được xây dựng và phát triển mô hình doanh nghiệp nông nghiệp sinh thái bền vững nhằm nâng cao giá trị nông phẩm, chất lượng cuộc sống cho cộng đồng; chia sẻ trách nhiệm xã hội, bảo vệ và ổn định môi trường nông nghiệp tự nhiên.