Hoạt động đối ngoại văn hóa - Cầu nối giữa Vĩnh Phúc với bạn bè quốc tế

Cùng với thúc đẩy các hoạt động ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, Vĩnh Phúc đã tận dụng thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quảng bá hình ảnh của