Hội An chuẩn bị áp dụng cách thức bán vé tham quan mới để nâng cao hiệu quả quản lý khu phố cổ

Chúc Sơn

10/04/2023 00:00

Theo dõi trên

Hội An (Quảng Nam), một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với khu phố cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, vấn đề quản lý khu phố cổ Hội An đã trở thành một thách thức lớn đối với chính quyền địa phương. Việc giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên văn hóa tại khu phố cổ đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của UBND TP Hội An.

hoi-an-1681059501.jfif
 

Nhm nâng cao hiu qu qun lý khu ph c, mi đây, UBND TP Hi An đã quyết đnh áp dng cách thc bán vé tham quan mi. Theo đó, khi quyết đnh có hiu lc, tt c du khách trong và ngoài nước đu phi mua vé tham quan ti các quy vé trước khi vào khu ph c Hi An. Đng thi, lc lượng chc năng sẽ phân lung hai li đi ti các đường chính vào khu ph c, mt li đi dành cho người dân đa phương và mt li đi dành cho du khách.

Phương án yêu cu khách du lch mua vé trước khi vào ph c Hi An là mt ý kiến hp lý và kh thi t góc đ qun lý.

V mt pháp lý, UBND TP Hi An có thm quyn ban hành các quy đnh v qun lý, bo tn và phát trin ph c Hi An, bao gm c vic áp dng chi phí vào hot đng du lch. Vì vy, vic yêu cu khách du lch mua vé trước khi vào ph c là hoàn toàn hp pháp.

Vic yêu cu mua vé trước khi vào các đa đim du lch cũng có th mang li li ích kinh tế cho đa phương và quc gia.

Trước hết, vic thu phí vào các đa đim du lch có th giúp tăng ngun thu ngân sách ca đa phương và quc gia. Vic thu phí này cũng giúp qun lý được s lượng du khách vào các đa đim du lch và hn chế tình trng quá ti trong mt s thi đim cao đim, t đó gim bt tc nghẽn giao thông và đm bo an toàn cho du khách.

Hơn na, vic yêu cu mua vé trước cũng có th to ra các vic làm cho người đa phương, nhưng cn phi có chính sách phù hp đ đm bo công bng và tích cc.

Ngoài ra, các khon thu phí vào các đa đim du lch cũng có th được s dng đ đu tư vào các d án du lch mi, nâng cao cht lượng dch v và ci thin cơ s h tng du lch, t đó thu hút thêm du khách và tăng cường phát trin kinh tế đa phương. Vic phân lung li đi cũng cn phi được thc hin mt cách khéo léo đ tránh gây cn tr cho người dân đa phương.

Nhiu đa đim di sn và du lch trên thế gii đã thc hin chính sách tương t như mt bin pháp đ kim soát s lượng du khách, bo tn di sn và to ngun thu đ h tr cho vic bo trì và bo tn.

Ti Trung Quc, theo báo cáo ca trang Xinhua, vic áp dng h thng thu phí và phân lung khách du lch ti Kinh thành Trường An đã giúp tăng thu nhp đa phương và ci thin tình trng quá ti ti đa đim du lch này. Các thành ph như Bc Kinh, Thượng Hi và Hàng Châu đã trin khai chính sách thu phí vào các đim tham quan du lch t nhiu năm trước. Ví d, vào năm 2019, Thượng Hi thu được khong 12,7 t USD t ngành du lch, trong đó mt phn đáng k là do thu phí vào các đim tham quan.

Tương t, Nht Bn, các đa danh du lch ph biến như Kyoto, Tokyo, Hiroshima và Okinawa cũng áp dng chính sách thu phí vào các đim tham quan du lch. Theo báo cáo ca t The Japan Times, vic áp dng h thng thu phí và phân lung khách du lch ti đn Kiyomizu-dera đã giúp gim tình trng quá ti ti đa đim này và ci thin tri nghim du lch ca khách du lch. Ví d, vào năm 2019, Kyoto thu được khong 56,5 t JPY (khong 510 triu USD) t ngành du lch, trong đó mt phn đáng k là do thu phí vào các đim tham quan.

Ti đn Angkor Wat Campuchia, vic áp dng h thng vé tham quan và phân lung khách du lch đã giúp tăng thu nhp đáng k cho đa phương. Theo báo cáo ca t The Phnom Penh Post, ch trong năm 2017, vic thu phí vé đã đóng góp hơn 62 triu USD cho ngân sách quc gia Campuchia. Ngoài ra, vic phân lung khách du lch cũng giúp gim tình trng quá ti và đm bo an toàn cho các khách du lch khi tham quan đn Angkor Wat.

Ti thành ph Venice Ý, vic áp dng h thng phân lung và thu phí cho các tuyến đường thy trong thành ph cũng đã giúp tăng thu nhp cho đa phương. Theo báo cáo ca t The Guardian, ch trong năm 2018, vic thu phí cho các tuyến đường thy đã đóng góp hơn 40 triu euro vào ngân sách đa phương. Ngoài ra, vic phân lung khách du lch cũng giúp gim tình trng quá ti và nh hưởng đến môi trường ca thành ph Venice.

V vic bán vé hai giá cho khách ni đa và khách quc tế gây ra nhng phn ng trái chiu.

Trong mt s trường hp, đây được coi là mt hình thc phân bit đi x, có th gây ra tranh cãi và phn đi. Các nước phát trin thường không áp dng chính sách phân bit giá vé gia người bn đa và khách ngoi quc, mà thay vào đó ưu tiên đi x công bng và to điu kin thun li cho khách du lch đến t mi quc gia.

Nhưng, cũng có nhiu nước trên thế gii áp dng các quy đnh v giá vé khác nhau cho du khách trong nước và quc tế nhm đy mnh ngành du lch trong nước và đm bo rng người dân đa phương có th tiếp cn vi các đim tham quan mt cách d dàng và giá c phù hp.

Mt s nước áp dng hai giá vé cho du khách trong nước và quc tế như sau:

Thái Lan:  Áp dng giá vé khác nhau cho du khách trong nước và quc tế cho các đim tham quan như Đn Wat Phra Kaew, Cung đin Hoàng gia Bangkok, vườn thú Dusit, vườn thú Chiang Mai, Cung đin Hoàng gia Hua Hin, và Công viên quc gia Khao Yai.

Campuchia: Du khách trong nước có th mua vé vi giá r hơn so vi du khách quc tế đ tham quan các đim đến như Angkor Wat, Banteay Srei, Ta Prohm, Preah Khan.

Indonesia: Giá vé cho du khách nước ngoài thường cao hơn so vi du khách trong nước. Ví d, du khách quc tế phi tr giá cao hơn đ vào Cung đin Hoàng gia

Nht Bn: Các đa đim du lch như lâu đài, công viên, bo tàng... đu áp dng giá vé khác nhau cho du khách trong nước và quc tế, vi giá vé cho du khách quc tế thường cao hơn.

Hàn Quc, mt s đa đim du lch ni tiếng như đn Jogye, lâu đài Gyeongbokgung... cũng có chính sách giá vé tương t.ud Bali.

*

Tng kết li, vic Hi An d đnh áp dng cách thc bán vé tham quan mi bng vic yêu cu bt buc mua vé trước khi vào ph c Hi An, phân lung li đi và áp dng giá vé khác nhau cho khách du lch trong và ngoài nước sẽ góp phn đáng k vào vic qun lý, bo tn và phát trin khu ph c Hi An. Vic này không ch tăng thu nhp cho ngân sách đa phương mà còn ci thin tri nghim du lch cho khách hàng, giúp đm bo an ninh trt t trong khu vc ph c.

Tuy nhiên, vic phân bit giá vé ni đa và khách quc tế vn gây tranh cãi. Các cơ quan có trách nhim cn cân nhc k lưỡng đ đm bo s công bng trong vic phân bit giá vé này. Ngoài ra, Hi An cũng cn tiếp tc ci thin dch v du lch, qun lý và bo tn ph c Hi An đ đáp ng yêu cu ca khách du lch, đng thi to điu kin thun li cho các doanh nghip kinh doanh du lch phát trin.

Hội An chưa thực hiện thu phí toàn bộ du khách vào tháng 5/2023

Trước nhiu lung dư lun, ngày 8/4/2023 ông Trn Ánh, Bí thư Thành y Hi An, cho biết đã đ ngh UBND thành ph chưa thc hin phương án phân lung và bán vé cho tt c du khách vào ph c t 15/5/2023 như d kiến... Vic làm ca ông Trn Ánh cho thy s quan tâm và tôn trng ý kiến ca dư lun đi vi vn đ này.

Đ thc hin được quyết đnh mi này, Hi An cn thc hin các bước sau:

1. Hoàn thin các quy đnh liên quan: UBND thành ph cn hoàn thin các quy đnh liên quan đến phân lung và bán vé tham quan ph c Hi An đ đm bo tính hp lý, hp pháp và kh thi ca quy đnh.

2. Tăng cường qun lý và giám sát: Đ đm bo hiu qu ca phương án phân lung và bán vé tham quan, Hi An cn tăng cường qun lý và giám sát ti các quy vé và các li vào khu ph c đ ngăn chn các hot đng trái phép.

3. Tăng cường thông tin và tư vn: Hi An cn tăng cường thông tin và tư vn cho du khách v phương án phân lung và bán vé tham quan, gii thích rõ ràng v li ích ca vic thc hin phương án này đ đm bo s ng h và hp tác ca du khách.

4. To điu kin thun li cho du khách: Hi An cn to điu kin thun li cho du khách khi thc hin phương án phân lung và bán vé tham quan, như cung cp đy đ thông tin v các đim tham quan, các quy đnh liên quan và các dch v h tr khác.

5. Tăng cường và m rng các hot đng dch v: Hi An cn nghiên cu k nhu cu ca du khách và thc tế đa phương đ tăng cường, m rng các dch v, như hướng dn khách tham quan, giúp khách tham quan tri nghim nhng hot đng văn hóa, xã hi, kinh tế ca đa phương, sn xut và bán các sn phm mang du n văn hóa – du lch ca đa phương… Ngun thu này có th còn nhiu hơn vic bán vé và to điu kin cho nhiu người dân đa phương có vic làm, tăng thu nhp.

6. Đào to lc lượng chc năng: Hi An cn đào to lc lượng chc năng đ thc hin phương án phân lung và bán vé tham quan mt cách chuyên nghip và hiu qu.

ĐÊM HỘI AN - THƠ: NGHIÊM NHAN, NHẠC: CỐ NHẠC SĨ PHAN VĂN BÍCH, THỂ HIỆN: MAI HOA

 

Bạn đang đọc bài viết "Hội An chuẩn bị áp dụng cách thức bán vé tham quan mới để nâng cao hiệu quả quản lý khu phố cổ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn