Từ khóa "bàn và quyết định các vấn đề rất quan trọng" :