An ninh lương thực và dinh dưỡng cho mọi người

Ngày Châu Phi, 25 tháng Năm, một hội thảo Quốc tế về An ninh lương thực và Dinh dưỡng cho tất cả mọi người được thực hiện tại Viện KHXH Việt Nam.