Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên Học viện, nhà trường quân đội hiện nay (Kỳ 2 - Hết)

Thiếu tá, ThS Phạm Đức Dũng, Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự

05/10/2023 06:31

Theo dõi trên

Sau đây là Kỳ 2 bài viết "Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên Học viện, nhà trường quân đội hiện nay" của Phạm Đức Dũng, Giảng viên Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Kỳ 2: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẤU TRANH BẢO VỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA HỌC VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã dự báo: tình hình thế giới, khu vực và đất nước thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường; cuộc Cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ; xu thế toàn cầu hóa tiếp tục gia tăng; các cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ vẫn tiềm ẩn, gây nguy cơ mất ổn định ở nhiều khu vực; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; đặc biệt “các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta” (1) “sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn” (2)... Trước khó khăn, thách thức đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng đất nước theo định hướng XHCN là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, của hệ thống chính trị, của các lực lượng và toàn xã hội…

Vì vậy, bên cạnh các lực lượng khác tham gia đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, việc phát huy vai trò của học viên ở các học viện, nhà trường Quân đội trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá có ý nghĩa quan trọng. Để nâng cao hơn nữa năng lực đấu tranh cho học viên các học viện, nhà trường quân đội hiện nay trong tham gia đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của các chủ thể ở các học viện, nhà trường Quân đội.

Đây là giải pháp đầu tiên, quan trọng góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh cho học viên. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở các học viện, nhà trường Quân đội cần có nhận thức sâu sắc, thống nhất quan điểm trong quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho học viên trong tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp ở các học viện, nhà trường Quân đội cần quán triệt tốt yêu cầu của Đảng: “thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (3) có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục cho học viên nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, có biện pháp thích hợp trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, cơ quan đào tạo đổi mới nội dung, chương trình, rà soát để hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài giảng; đa dạng các hình thức, biện pháp dạy học; định hướng học viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đấu tranh. Đối với các cơ quan, nhất là cơ quan chính trị cần phát huy vai trò tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện khoa học, duy trì, thực hiện tốt hoạt động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với các đơn vị quản lý học viên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo bằng việc nâng cao chất lượngra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; xây dựng động cơ tham gia đấu tranh cho học viên; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ nhóm, học viên trong thực hiện; thường xuyên quan tâm, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong viết bài đấu tranh; bồi dưỡng lực lượng chuyên trách (lực lượng 47, câu lạc bộ lý luận trẻ…) làm nòng cốt. Đưa nội dung tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận vào trong Nghị quyết các lớp, đại đội; trong đánh giá chất lượng đảng viên học kỳ, năm học.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần phải luôn quan tâm, củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Chỉ đạo 35 ởcác nhà trường Quân đội để tạo sự lãnh đạo tập trung thống nhất. Thành lập các tổ, nhóm chuyên sâu làm nòng cốt cho toàn trường, tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động của Câu lạc bộ 47, Câu lạc bộ Lý luận trẻ, các nhóm nghiên cứu lý luận mạnh, các trang fanpage, tổ, nhóm làm các vlog, clip, video, sáng tác văn học, nghệ thuật… trên youtube, mạng xã hội, blog… của học viên các đơn vị. Các học viện, nhà trường cần thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, bộ phận tiêu biểu, tìm ra những cách làm mớicó hiệu quả, đồng thời thường xuyên cập nhật, áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới, cách làm hay, sáng tạo.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao năng lực đấu tranh cho học viên các học viện, nhà trường Quân đội.

Đây là giải pháp trọng tâm quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Quân ủy Trung ương đã khẳng định sự cần thiết phải: “Đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” (4). Trong đó, tập trung thực hiện những biện pháp như sau:

Xác định đúng, trúng các nội dung đấu tranh, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Đây là nội dung đầu tiên, giúp định hướng việc tổ chức thực hiện đúng, trúng và đạt hiệu quả, trực tiếp giúp cho mỗi học viên xác định đúng mục tiêu đấu tranh, có những luận cứ, luận chứng chính xác để phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng mọi người theo đường lối, quan điểm của Đảng; luôn chủ động phát hiện sớm vấn đề, đặt ra mục tiêu, yêu cầu với nội dung đấu tranh chốngnhững quan điểm sai trái đó; chủ động làm tốt việc thu thập, xử lý thông tin liên quan và đối tượng cần đấu tranh; học viên chủ động, kịp thời viết bàiđấu tranh để bác bỏ, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch vừa xuất hiện. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm duyệt và thường xuyên rút kinh nghiệm công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch ở từng đơn vị.

Đổi mới hình thức và phương pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng các hình thức, biện pháp bồi dưỡng hiện có và tìm tòi, sáng tạo thêm, đa dạng các hình thức, biện pháp mới như: thông qua học tập, trao đổi, tọa đàm, xemina trên lớp; viết bài báo khoa học trong tham gia đấu tranh trên tạp chí, báo (nhất là báo in; báo điện tử; phát thanh, truyền hình); làm vlog, tiktok, youtube...; tham gia đấu tranh trên không gian mạng; tổ chức giáo dục truyền thống, hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học, diễn đàn, mạn đàm, hội thi… đa dạng các hình thức đấu tranh phù hợp với tính chất, nội dung, mục đích đấu tranh và thủ đoạn chống phá của kẻ địch, nhằm vạch trần luận điệu sai trái, khẳng định tính cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh và đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Xây dựng cáctổ nhóm nghiên cứu khoa học, tổ nhóm học tập, các câu lạc bộ, bồi dưỡng các cá nhân tiêu biểu, lực lượng nòng cốt là học viên để phát huy vai trò, nâng cao chất lượng của các tổ, nhóm “nghiên cứu mạnh”, “nghiên cứu chuyên sâu”, câu lạc bộ “Lý luận trẻ”, hạt nhân nòng cốt tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ huy các đơn vị cần có những biện pháp tạo sân chơi bổ ích cho hoạt động tổ, nhóm, câu lạc bộ trong trao đổi kiến thức, kinh nghiệm hoạt động đấu tranh, phát huy dân chủ, tìm tòi những cách làm mới sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (làm luận án, luận văn, đề tài, chuyên đề, tiểu luận, viết sách, báo, tạp chí…). Tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật (thơ, văn, bài hát…), các công trình nghệ thuật, cổ động (tranh, ảnh, tác phẩm điêu khắc, phim, clip…) hướng vào nhiệm vụ tuyền truyền gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, gắn đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các học viện, nhà trường Quân đội.

Đây là giải pháp quan trọng trong nâng cao năng lực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên các học viện, nhà trường Quân đội trong tình hình hiện nay.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục làm tốt việc giáo dục, quán triệt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 - CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức, các lực lượng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - NQ/TƯ (khóa XIII) với Phong trào thi đua quyết thắng ở đơn vị; đồng thời lồng ghép chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 847 - NQ/TƯ ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và Chỉ thị số 855 - CT/TƯ ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương. Bởi theo Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền” và đồng thời quán triệt tốt phương châm của Đảng: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương”. Trước hết là trong Thường vụ Đảng ủy các học viện, nhà trường Quân đội xuống đến các chi ủy, chi bộ. Nêu gương phải trở thành một phương thức lãnh đạo để đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, từ đó lôi cuốn quần chúng tự giác làm theo. Do đó, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong các học viện, nhà trường Quân đội cần thực hiện tốt việc nêu gương, cấp trên làm trước là tấm gương cho cấp dưới; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng trong thực hành đạo đức cách mạng. Làm cho nó trở thành một nhu cầu văn hóa, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng…

Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng. Cần chú trọng việc kết hợp giữa tuyên truyền trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, trên mạng xã hội, khen thưởng trong Đại hội thi đua quyết thắng, tổng kết tổ chức Đảng, tổng kết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân…

Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các học viện, nhà trường Quân đội. Đưa nội dung trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp và là nội dung trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị, các tổ chức quần chúng; gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, tìm ra những cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh tiêu biểu.

Bốn là, thường xuyên giáo dục, xây dựng động cơ, ý thức trách nhiệm, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học viên trong tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ hiểu biết của mình về Hồ Chí Minh.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò của học viên góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh của mỗi học viên ở các học viện, nhà trường Quân đội trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.

Giáo dục, xây dựng động cơ, ý thức trách nhiệm, nâng cao tinh thần tự giác, sáng tạo của học viên trong tự học tập, nghiên cứu. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát huy tính tự giác, tích cực, sáng tạo cho học viên trong tự học tập, nghiên cứu, tạo nên động lực tinh thần thúc đẩy học viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ bản thân. Điều đó phụ thuộc phần lớn vào việc tự bồi dưỡng của bản thân học viên bên cạnh bồi dưỡng của các chủ thể đào tạo. Quá trình học tập, học viên cần thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên, giáo dục, định hướng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các tổ chức trong các học viện, nhà trường Quân đội về động cơ, ý thức trách nhiệm, kiến thức, yêu cầu và nhiệm vụ trong tham gia các hoạt động. Đồng thời, mỗi học viên chủ động tự giáo dục, xây dựng động cơ đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ. Từ đó, tạo cho học viên có niềm tin, sự hứng thú, say mê học tập, nghiên cứu, nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi học viên được Đảng, Nhà nước, Quân đội đào tạo, góp phần xây dựng Đảng, đất nước, Quân đội và đồng thời có trách nhiệm trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nâng cao trình độ hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công lao vĩ đại của Người. Đây là biện pháp cơ bản, quan trọng và yêu cầu cấp thiết trong cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minhhiện nay từ đó phát huy vai trò của học viên, trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Bồi dưỡng năng lực, trình độ toàn diện cho học viên nhất là những hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách và những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, cách mạng và dân tộc Việt Nam. Qua đó giúp học viên tham gia đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, xét lại công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Người. Bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trước các tư tưởng thù địch, cơ hội, xét lại chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, những âm mưu, thủ đoạn của bọn “ngụy sử”, “xét lại” lịch sử hiện nay... Đối với học viên trong tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận cần quán triệt các nội dung biện pháp Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị để đấu tranh bác bỏ các luận điểm, quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chính vì vậy, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò quan trọng góp phần giữ vững và tăng cường sức mạnh chiến đấu của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động, đây là vấn đề cấp thiết hiện nay, trực tiếp góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Các giải pháp trên là một thể thống nhất, có vai trò khác nhau, quá trình phát huy vai trò của học viên ở các học viện, nhà trường Quân đội cần vận dụng linh hoạt các giải pháp đề ra nhằm phát huy vai trò to lớn, rộng khắp của tất cả các học viên ở các học viện, nhà trường Quân đội trong tham gia đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, sai trái, thù địch, xuyên tạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

(HẾT)

----------------------------

(1) ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2021, tr. 108.

(2) ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2021, tr. 164.

(3) ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2021, tr. 183.

(4) Đảng bộ Quân đội (2020), Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025, số 174, Hà Nội, ngày 09/10/2020, tr. 31.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 về“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

2. Bộ Chính trị (2015), Chỉ thị 05 - CT/TƯ ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Đảng bộ Quân đội (2015), Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025, số 174, Hà Nội, ngày 09/10/2020.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội.

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 289.

6. Thường vụ Quân ủy Trung ương (2016), Chỉ thị số 87 - CT/QUTW ngày 08/7/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân”.

7. Thường vụ Quân ủy Trung ương (2019), Chỉ thị số 855 - CT/TƯ ngày 12/8/2019 về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

8. Quân ủy Trung ương (2021), Nghị quyết số 847 - NQ/TƯ ngày 28/12/2021 về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

 

 

 
 

Bạn đang đọc bài viết "Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên Học viện, nhà trường quân đội hiện nay (Kỳ 2 - Hết)" tại chuyên mục Nghiên cứu. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com