Tính chân thật là thuộc tính quan trọng nhất của ảnh báo chí         

Cùng khoảng thời gian phát minh ra nhiếp ảnh (19/8/1839), báo chí đã có ảnh đăng tải.  Nhưng để in được ảnh lên báo, họa sỹ phải dựa vào ảnh vẽ lại bằng đường nét (giống như tranh vẽ bút sắt), rồi người thợ khắc dựa vào bản vẽ khắc thành hình ảnh trên gỗ và đưa in, vì bấy giờ kỹ thuật bản kẽm chưa ra đời.