Hội thảo kỹ thuật về quản lý và tuần tra rừng dựa vào cộng đồng - Dự án VFBC

Hầu hết các đại diện của các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn đều cho rằng việc áp dụng các mô hình quản lý và tuần tra rừng có sự tham gia của cộng đồng là khả thi, tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn liên quan tới tài chính, khung pháp lý, cũng như các khó khăn nảy sinh do điều kiện thực tế.