Kiên Giang: Phát triển văn hóa đọc

Thư viện tỉnh Kiên Giang đã phát động, tổ chức nhiều cuộc thi góp phần phát triển văn hóa đọc ở các trường học và trong cộng đồng.