Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023 - 2025)

Hoài An

24/12/2022 22:08

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra QUYẾT ĐỊNH số 3117/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023 - 2025).

hoi-nghi-van-hoa1-1671894813.jfif
 
ke-hoach-van-hoa1-1671895366.jpg
 
ke-hoach-van-hoa2-1671895366.jpg
ke-hoach-van-hoa3-1671895365.jpg
hoi-nghi-van-hoa2-1671894813.jfif
 

ke-hoach-van-hoa5-1671896711.jpg

chu-thich-anh6-1671897390.jpg
ke-hoach-van-hoa7-1671896711.jpg
chu-thich-anh8-1671898108.jpg


ke-hoach-van-hoa9-1671896772.jpg

ke-hoach-van-hoa10-1671896772.jpg
ke-hoach-van-hoa11-1671896772.jpg
ke-hoach-van-hoa12-1671896841.jpg
ke-hoach-van-hoa13-1671896841.jpg
ke-hoach-van-hoa14-1671896841.jpg
ke-hoach-van-hoa15-1671896841.jpg
ke-hoach-van-hoa16-1671897036.jpg
 
ke-hoach-van-hoa17-1671897036.jpg
ke-hoach-van-hoa18-1671897036.jpg
ke-hoach-van-hoa19-1671897080.jpg
ke-hoach-van-hoa20-1671897080.jpg
ke-hoach-van-hoa21-1671897080.jpg