Chuyện của Vàng

Vàng là con lai ba đời của giống chihuahua nên Vàng nhỏ con và chân ngắn tũn.