Quảng Bình: Phát huy thế mạnh của các làng nghề truyền thống để phát triển du lịch

Quảng Bình là một địa phương có nhiều làng nghề truyền thống hình thành, phát triển từ xa xưa và lưu truyền cho đến ngày nay. Theo số liệu từ Sở Công thương tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận.