Thần Đồng Ngọc Lũ là Biểu chương vương quyền của vua Hùng (*)

Mỗi dân tộc trong thời tiền sử thường có một vật linh biểu tư­ợng quyền uy của vị đứng đầu một tôn giáo hoặc tù trư­ởng: có tộc, vật linh là chiếc gậy, có tộc vật linh là chiếc mũ. Vật linh ấy nếu  kèm theo một câu Thần chú thì tạo nên sự linh nghiệm vô song như chiếc gậy, cái nón của Chử Đồng Tử–Tiên Dung (Việt Nam).