Người Bí thư khơi lên khát vọng Pleiku

Chặng đường dựng xây, kiến thiết nhiều năm qua để Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai bắt nguồn từ “cuộc cách mạng” khơi dòng, hợp sức trí tuệ của đội ngũ cán bộ cả hệ thống chính trị để chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa bằng thực tiễn cuộc sống.