Mô hình chống tham nhũng, tiêu cực ở Trung ương sẽ "hiện diện" ở địa phương

Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh sự cần thiết thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo mô hình ở Trung ương để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt.