Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 36)

PGS TS Cao Văn Liên

24/02/2022 06:04

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập IV “NỘI CHIẾN NAM-BẮC TRIỀU” của PGS TS Cao Văn Liên.

 Kỳ 36

  Sau khi về cung, Mạc Mậu hợp cho gọi tên nội giám chuyên bày trò ma mãnh, ăn chơi trác táng cho Mạc Mậu Hợp. Sau khi đóng kín cửaa, Mạc Mậu Hợp nói:

-Hôm nay, ta gặp em gái của hoàng hâu, đẹp như tiên giáng thế, đẹp nhiều lần so với hoàng hậu. Ta muốn chiếm đoạt muội ấy nhưng…

-Nhưng sao hoàng thượng?

-Muội ấy là phu nhân của Bùi Văn Khuê, tướng thủy quân nên rất quan trọng của triều đình ta. Ngươi có kế gì giúp ta không?

chuyvndn1-1645626668.jpg

Tranh minh họa: Nguyễn Thị Niên vợ quận công Bùi Văn Khuê. Bà là em gái Hoàng hậu vợ vua Mạc Mậu Hợp, con gái danh tướng Nguyễn Quyện. Nguồn: Internet.

 

  Tên gian thần hỏi:

-Hoàng thượng muốn chiếm đoạt Bùi phu nhân một đêm hay suốt đời.

-Ta muốn suốt đời. Nếu một đêm khi nàng ấy đi rồi ta làm sao chịu đựng được.

-Vậy quá đơn giản.

Mạc Mậu Hợp mừng rỡ:

-Làm thế nào?

-Tướng thì thiếu gì, không có tướng này thì có tướng khác nhưng người đẹp mà hoàng thượng yêu mến chỉ có một, Hoàng thượng cứ hạ chỉ cho Bùi Văn Khuê vào cung bàn việc quân sự và giết đi thì hoàng thượng được ở với mỹ nhân suốt đời.

  Mạc Mậu Hợp vui mừng:

-Có vậy mà ta rối trí quá không nghĩ ra.

  Khi hai người nói chuyện thì có một bóng đen ngoài cửa nghe hết.Đó là một nội quan thân thiết với Bùi Văn Khuê. Lát sau nội quan đó tìm cách báo cho Nguyễn Thị Niên. Nguyễn Thị Niên cả sợ, vội viết một bức mật thư giao cho một trong số gia tướng tin cậy của Bùi Văn Khuê đang hộ vệ đưa nàng vào cung chạy ngựa về Sơn Nam đưa cho Bùi Văn Khuê.

  Lại nói Bùi Văn Khuê nhận được chiếu dụ của Mạc Mậu Hợp triệu vào cung để bàn việc quân, đang chuẩn bị lên đường thì người gia tướng về. Bùi Văn Khuê hỏi:

-Ngươi hộ vệ phu nhân vào kinh sao lại về đây một mình. Phu nhân và 3 người cùng hai thị nữ đâu?

-Dạ bẩm chúa công, có mật thư của phu nhân.

  Bùi Văn Khuê vội mở thư đọc. Thư viết: “Nếu có chiếu chỉ triệu vào cung, tướng công không được đi. Hoàng thượng có âm mưu sát hại tướng công để chiếm đoạt thiếp”. Bùi Văn Khuê tức giận đập bàn:

-Thật là hôn quân vô đạo. Ta vào sinh ra tử sống chết vì ngai vàng của nó mà nay nó lại quay lại hại gia đình ta. Vả lại, ngai vàng của họ Mạc cũng sắp đến ngày sụp đổ, thôi thì ta đành về với Nam Triều vậy.

  Rồi bảo người gia tướng:

-Tướng quân quay lại Đông Kinh nói với hoàng hậu đưa phu nhân bí mật rời khỏi hoàng thành và về đây ngay. Hẹn ngày mai phải có mặt ở đây, nếu chậm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng phu nhân. Đưa được phu nhân về đây ta sẽ trọng thưởng và cất nhắc, tướng quân sẽ sung sướng cả đời.

-Đa tạ chúa công, mạt tướng tuân lệnh.

  Nhờ có hoàng hậu đưa ra khỏi hoàng thành, trưa hôm sau Bùi phu nhân đã về đến tư dinh. Sau khi thưởng cho viên gia tướng 100 lạng vàng, Bùi Văn Khuê đem quân bản bộ 1 vạn, các tùy tướng, gia tướng và hầu hết lực lượng thủy binh của nhà Mạc gồm 200 chiến thuyền tiến ra cửa Đại, về cửa Lạch Trường. Đi theo Bùi Văn Khuê còn có hai tướng nhà Mạc là Phan Ngạn và Ngô Đình Nga. Tướng giữ Lạch Trường của Nam Triều là Thái Quận Công Nguyễn Thất Lý trông thấy chiến thuyền nhà Mạc dương cờ trắng, nghi ngờ, cho một gia tướng đi thuyền ra hỏi:

-Chiến thuyền của tướng quân nào?

  Một võ tướng khôi ngô tuấn tú đứng trên thuyền lớn nhất nói xuống:

-Ta là đại thần nhà Mạc Bùi Văn Khuê, ta bị hoàng đế nhà Mạc bức hại, nay ta đem quân bản bộ và 200 chiến thuyền về hàng Nam triều. Tướng quân dẫn Bùi Văn Nguyên, con trai của ta làm tin về báo trước cho Đô tướng Tiết chế Trịnh Tùng. Nếu đón nhận ta sẽ tiến lên Vạn Lại-An Trường yết kiến.

  Rồi một chiếc xuồng con đưa Bùi Văn Nguyên xuống đi cùng thuyền tùy tướng của Nguyễn Thất Lý. Nguyễn Thất Lý đã nghe nói đến Bùi Văn Khuê từ lâu, cả mừng, hạ lệnh cho phép đoàn thuyền vào bến chờ đợi. Đoạn sai đem ra hai ngựa, một tùy tướng dẫn đường cùng Bùi Văn Nguyên phi nhanh về Vạn Lại-An Trường. Trịnh Tùng đang ngồi trong hành dinh ở An Trường, có tùy tướng vào báo:

-Dạ bẩm Đô tướng Tiết chế, có tùy tướng của Nguyễn Thất Lý, đi theo là Bùi Văn Nguyên, con  của Bùi Văn Khuê xin vào gặp.

- Cho vào.

  Tùy  tướng và Bùi Văn Nguyên khoảng 10 tuổi bước vào quỳ hành lễ:

-Dạ bẩm Đô tướng Tiết chế, mạt tướng là tùy tướng của tướng quân Nguyễn Thất Lý. Còn đây là Bùi Văn Nguyên, con trai của tướng Mạc Bùi Văn Khuê, xin dâng thư ạ.

 Trịnh Tùng nhìn Bùi Văn Nguyên, đó là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú và nói:

-Mời tướng quân và đại công tử ngồi. Bay đâu.

-Dạ.

-Rót nước mời tướng quân và đại công tử.

-Dạ.

  Rồi Trịnh Tùng bóc thư đọc. Thư viết: “Kính gửi Đô tướng Tiết chế triều Lê Trung Hưng, mạt tướng là Bùi Văn Khuê, tướng thủy binh nhà Mạc, Cả đời mạt tướng chiến đấu vì ngai vàng của Mạc Mậu Hợp, nay vô cớ Mạc Mậu Hợp định giết hại mạt tướng. Mạt tướng đã đem 1 vạn quân bản bộ và các tùy tướng, gia tướng, 200 chiến thuyền cùng toàn bộ gia đình về Nam Triều, đang ở cửa Lạch Trường chờ lệnh. Không biết Đô tướng Tiết chế có mở rộng cửa thu nhận hay không?”.

  Trịnh Tùng mừng rỡ nói:

-Đây là một tin mừng đối với Nam Triều, ta chưa thắng được nhà Mạc vì thiếu thủy quân nên cứ Mạc Mậu Hợp chạy sang Bồ Đề là thoát. Nay trời giúp ta thành công trong cuộc trung hưng này rồi.

-Bay đâu, cầm thư này phi nhanh đến Lạch Trường đưa cho tướng quân Bùi Văn Khuê, còn bảo tướng Nguyễn Thất Lý mở cửa Lạch Trường cho tướng Bùi Văn Khuê đi về Vạn Lại-An Trường.

 Tại Lạch Trường, Bùi Văn Khuê nhận được thư của Trịnh Tùng, mở đọc. Thư viết: “Nam Triều vinh hạnh được đón tướng quân, các tướng lĩnh, binh sĩ và gia đình,. Tướng quân về đến Vạn Lại-An Trường, tại hạ sẽ đón tiếp trọng thể. Kính Thư. Tiết chế Trịnh Tùng”.

  Sáng hôm sau, Nguyễn Thất Lý ra đưa tiễn, 200 chiến thuyền của Sơn Quận Công Bùi Văn Khuê theo sông Mã vào sông Chu, sông Cầu Chày và cập bến Vạn Lại-An Trường. Trên bờ đã thấy quân đội Nam Triều dàn ra, cờ vàng bay phấp phới, trống phách nhã nhạc vang lên. Bùi Văn Khuê bước lên, theo sau là gia đình và các gia tướng, tùy tướng và 1 vạn chiến binh. Trịnh Tùng và các tướng lĩnh Nam Triều trực tiếp ra tận cầu cảng sông Cầu Chày- An Trường đón tiếp. Bùi Văn Khuê cúi mình hành lễ:

-Mạt tướng Bùi văn Khuê, nghe đại danh của Đô tướng Tiết chế đã lâu, nay mới được về dưới cờ cùng Tiết chế phấn đấu cho sự nghiệp trung hưng.

  Trịnh Tùng đỡ Bùi Văn Khuê đứng dậy và nói:

-Nghe đại danh của tướng quân đã lâu nay mới được gặp, quả là thỏa lòng mong ước. Tướng quân về dưới cờ là trời giúp nhà Lê Trung Hưng thành công, thống nhất bờ cõi trong nay mai.

  Gia đình và các tướng lĩnh của Bùi Văn Khuê lần lượt tới chào Trịnh Tùng và các tướng lĩnh của Nam Triều. Quân sĩ của Bùi Văn Khuê cũng lên bờ dự tiệc do Trịnh Tùng chiêu đãi Bùi Văn Khuê và các tướng lĩnh quân sĩ nhà Mạc về với Nam Triều. Tiệc rượu vui vẻ kéo dài mãi tới đêm khuya.

 Ngay ngày hôm sau Trịnh Tùng nói với vua Lê Thế Tông phong Bùi Văn Khuê làm Mỹ Quận Công chỉ huy quân bản bộ và thủy quân, cấp dinh thự cho gia đình ở An Trường. Phan Ngạn được phong là Kế Quận Công, Ngô Đình Nga được phong Tráng Quận Công. Các tướng lĩnh nếu đem theo gia đình cũng được cấp dinh thự ở Vạn Lại-An Trường. Hôm sau có thám mã ở Đông Kinh về báo:

-Dạ bẩm Đô tướng Tiết chế, tướng sĩ quân đội nhà Mạc đang rối loạn vì tướng Bùi Văn Khuê, các tùy tướng, 1vạn quân bản bộ và hầu như toàn bộ lực lượng thuỷ binh nhà Mạc đã về với Nam Triều.

(Còn nữa)

CVL                                                                                                                           

Bạn đang đọc bài viết " Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 36)" tại chuyên mục Nghiên cứu. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com