Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa công cộng

Thực tiễn cho thấy xây dựng môi trường văn hóa công cộng lành mạnh, cái khó nhất là tổ chức thực hiện, trong đó phải có những giải pháp đúng tạo môi trường thông thoáng giải pháp mạnh mẽ mọi tiềm năng, khơi dậy tính tích cực năng động của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng môi trường văn hóa.