Cũ người mới ta

Người xưa có câu: “Ra đường thấy cánh hoa rơi/ Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta”.