Tản mạn vế những vấn đề văn hóa và phát triển

Điểm lại những dấu ấn văn hoá truyền thống vẫn tồn tại đến hôm nay, chúng ta thử bàn những yếu tố văn hoá truyền thống nào sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình phát triển. Từ đó có thể gạn lọc hoặc phát huy một số vấn đề văn hoá cụ thể nhằm mục đích phát triển trong tương lai.