Quản lý xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, Thành Phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến đáng kể về quản lý và phát triển ngành xuất bản. Thành phố đã tập trung vào việc áp dụng và đề xuất điều chỉnh các văn bản pháp luật,  áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, cải thiện thủ tục hành chính, tạo ra những điểm sáng trong hoạt động xuất bản.