Sự hình thành sơ khai bưu điện dưới thời Nguyễn

Thật sơ suất nếu không đề cập đến công lao của nhà Nguyễn trong việc hình thành và tổ chức xây dựng nền bưu chính Việt Nam có quy mô rộng khắp cả nước, có hệ thống nhà trạm làm việc ổn định và có đội ngũ nhân sự rất giỏi chuyên môn.