Lịch sử Việt Nam (Từ tiền sử đến năm 2007) (Kỳ 44)

Kỳ 44. PHẦN V: THỜI KỲ HIỆN ĐẠI (1945-2007) I/ Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, xây dựng và bảo vệ chế độ mới ( 2-9-1945-22-9-1946) 1.  Tình hình Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám Sau cách...